首页 > 实用工具 > 百家姓

百家姓

Zhào Qián Sūn LǐZhōu Wú Zhèng Wáng
Féng Chén Chǔ WèiJiǎng Shěn Hán Yáng
Zhū Qin Yoú XǔHé Lǚ Shi Zhāng
Kǒng Cáo Yán HuàJīn Wèi Táo Jiāng
Qī Xiè Zōu YùBǎi(Bó) Shuǐ Dòu Zhāng
Yún Sū Pān GěXī Fàn Péng Láng
Lǔ Wéi Chāng MǎMiáo Fèng Huā Fāng
Yú Rén Yuán LiǔFēng Bào Shǐ Táng
Fèi(Bì) Lián Cén XuēLéi Hè Ní Tāng
Téng Yīn Luó BìHǎo Wū ān Cháng
Lè(Yuè) Yú Shí FùPí Biàn Qí Kāng
Wǔ Yú Yuán BǔGù Mèng Píng Huáng
Hé Mù Xiāo YǐnYáo Shào Zhàn Wāng
Qí Máo Yǔ DíMǐ Bèi Míng Zāng
Jì Fú Chéng DàiTán Sòng Máo Páng
Xióng Jǐ Shū QūXiàng Zhù Dǒng Liáng
Dù Ruǎn Lán MǐnXí Jì Má Qiáng
Jiǎ Lù Lóu WēiJiāng Tóng Yán Guō
Méi Shèng Lín DiāoZhōng Xú Qiū Luò
Gāo Xià Cài TiánFán Hú Líng Huò
Yú Wàn Zhī KēZǎn Guǎn Lú Mò
Jīng Fáng Qiú MiàoGān Xiè Yīng Zōng
Dīng Xuān Féi DèngYù Shàn Háng Hóng
Bāo Zhū Zuǒ ShíCuī Jí Niǔ Gōng
Chéng Jī Xíng HuáPéi Lù Róng Wēng
Xún Yáng Yū HuìZhēn Qū Jiā Fēng
Ruì Yì Chǔ JìnJí Bǐng Mí Sōng
羿
Jǐng Duàn Fù WūWū Jiāo Bā Gōng
Mù Kuí(Wěi) Shān GǔChē Hóu Fú Péng
Quán Xī Bān YǎngQiū Zhòng Yī Gōng
Nìng Qiú Luán BàoGān Tǒu Lì Róng
Zǔ Wǔ Fú LiúJǐng Zhān Shù Lóng
Yè Xìng Sī SháoGào Lí Jì Bó
Yìn Sù Bái HuáiPú Tái Cóng è
宿 怀
Suǒ Xián Jí LàiZhuó Lìn Tù Méng
Chí Qiáo Yīn YùXū Nài Cāng Shuāng
Wén Shēn Dǎng ZháiTán Gòng Láo Páng
Jī Shēn Fú DǔRǎn Zǎi Lì Yōng
Xì Qú Sāng GuìPú Niú Shòu Tōng
寿
Biān Hù Yān JìJiá Pǔ Shàng Nóng
Wēn Bié Zhuāng YànChái Qú Yán Chōng
Mù Lián Rú XíHuàn ài Yú Róng
Xiàng Gǔ Yì ShènGē Liào Yǔ Zhōng
Jì Jū Héng BùDū Gěng Mǎn Hóng
Kuāng Guó Wén KòuGuǎng Lù Quē Dōng
广
ōu Shū Wò LìYù Yuè Kuí Lóng
Shī Gǒng Shè NièCháo Gōu áo Róng
Lěng Zī Xīn KànNā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng
Zēng Wú Shā NièYǎng Jū Xū Féng
Cháo Guān Kuǎi XiāngZhā Hòu Jīng Hóng
Yóu Zhú Quán LùGě(Gài) Yì Huán Gōng
Mòqí SīmǎShàngguān ōuyáng
万俟 司马上官 欧阳
Xiàhóu ZhūgěWénrén Dōngfāng
夏侯 诸葛闻人 东方
Hèlián HuángfǔYùchí Gōngyáng
赫连 皇甫尉迟 公羊
Tántái GōngyěZōngzhèng Púyáng
澹台 公冶 宗政 濮阳
Chúnyú ChányúTàishū Shēntú
淳于 单于太叔 申屠
Gōngsūn ZhòngsūnXuānyuán Línghú
公孙 仲孙轩辕 令狐
Zhōnglí YǔwénZhǎngsūn Mùróng
钟离 宇文长孙 慕容
Xiānyú LǘqiūSītú Sīkōng
鲜于 闾丘司徒 司空
Qíguān SīkòuZhǎng Dū Zǐchē
丌官 司寇 子车
Zhuānsūn DuānmùWūmǎ Gōngxī
颛孙 端木巫马 公西
Qīdiāo YuèzhèngRǎng sì Gōngliáng
漆雕 乐正壤驷 公良
Tuòbá JāgǔZǎifǔ Gǔliáng
拓跋 夹谷宰父 谷梁
Jìn Chǔ Yán FǎRú Yān Tú Qīn
Duàngān BǎilǐDōngguō Nánmén
段干 百里东郭 南门
Hūyán Guī HǎiYángshé Wēishēng
呼延 羊舌 微生
Yuè Shuài Gōu KòngKuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín
Liángqiū ZuǒqiūDōngmén Xīmén
梁丘 左丘东门 西门
Shāng Móu Shé Nài(Mǐ)Bó Shǎng Nángōng
南宫
Mò Hǎ Qiáo DáNián ài Yáng Tóng
Dìwǔ Yán Fú《Bǎi Jiā Xìng》Zhōng
第五 《百家姓》终

百家姓排名2023版

王,李,张,刘,陈,杨,黄,吴,赵,周,
徐,孙,马,朱,胡,林,郭,何,高,罗,
郑,梁,谢,宋,唐,许,邓,冯,韩,曹,
曾,彭,萧,蔡,潘,田,董,袁,于,余,
叶,蒋,杜,苏,魏,程,吕,丁,沈,任,
姚,卢,傅,钟,姜,崔,谭,廖,范,汪,
陆,金,石,戴,贾,韦,夏,邱,方,侯,
邹,熊,孟,秦,白,江,阎,薛,尹,段,
雷,黎,史,龙,陶,贺,顾,毛,郝,龚,
邵,万,钱,严,赖,覃,洪,武,莫,孔。

百家姓小知识:

百家姓

  《百家姓》是一本关于中文姓氏的书,成书于北宋初。原收集姓氏411个,后增补到504个,其中单姓444个,复姓60个。

  《百家姓》的次序不是按姓氏人口实际排列。“赵钱孙李”成为《百家姓》前四姓是因为百家姓形成于宋朝的吴越塘地区,故而宋朝皇帝的赵氏、吴越国国王钱氏、吴越国王钱俶正妃孙氏以及南唐国王李氏成为百家姓前四位。

  《百家姓》采用四言体例,句句押韵,虽然它的内容没有文理,但读来顺口,易学好记,与《三字经》《千字文》并称“三百千”,是中国古代幼儿的启蒙读物,《百家姓》很具实用性,熟悉它,于古于今都是有裨益的。《百家姓》是中国独有的文化现象,流传至今,影响极深:它所辑录的几个姓氏,体现了中国人对宗脉与血缘的强烈认同感。

  姓氏文化,或谱牒文化,是中国文化的重要组成部分。中国人是世界上“寻根意识”最重的族群。《百家姓》在历史的衍化中,为人们寻找宗脉源流,建立血亲意义上的归属感,帮助人们认识传统的血亲情结,提供了重要的文本依据。它是中国人认识自我与家族来龙去脉不可缺少的文化文献基础蓝本。2009年,《百家姓》被中国世界纪录协会收录为中国最早的姓氏书。

相关经典
唐诗三百首 宋词三百首 三字经 弟子规
百家姓 千字文 增广贤文 歇后语大全
中国历史朝代心经 大悲咒 金刚经
推荐内容: