成语 | 寓言 | 谜语 | 歇后语 | 谚语 | 顺口溜 | 绕口令 | 三句半 | 三字经 | 百家姓 | 名人名言 | 对联 | 脑筋急转弯 | 周公解梦 | 星座/生肖/塔罗牌 | 繁体字转换器
首页 > 实用工具 > 弟子规 > 弟子规全文注音

弟子规全文注音

 zǒng xù

 总叙

 dì zǐ guī  shèng rén xùn  shǒu xiào tì  cì jǐn xìn

 弟子规  圣人训  首孝弟  次谨信

 fàn ài zhòng  ér qīn rén  yǒu yú lì  zé xué wén

 泛爱众  而亲仁  有余力  则学文

 rù zé xiào

 入则孝

 fù mǔ hū  yìng wù huǎn  fù mǔ mìng  xíng wù lǎn

 父母呼  应勿缓  父母命  行勿懒

 fù mǔ jiào  xū jìng tīng  fù mǔ zé  xū shùn chéng

 父母教  须敬听  父母责  须顺承

 dōng zé wēn  xià zé jìng  chén zé xǐng  hūn zé dìng

 冬则温  夏则凊  晨则省  昏则定

 chū bì gào  fǎn bì miàn  jū yǒu cháng  yè wú biàn

 出必告  反必面  居有常  业无变

 shì suī xiǎo  wù shàn wéi  gǒu shàn wéi  zǐ dào kuī

 事虽小  勿擅为  苟擅为  子道亏

 wù suī xiǎo  wù sī cáng  gǒu sī cáng  qīn xīn shāng

 物虽小  勿私藏  苟私藏  亲心伤

 qīn suǒ hào  lì wèi jù  qīn suǒ wù  jǐn wèi qù

 亲所好  力为具  亲所恶  谨为去

 shēn yǒu shāng  yí qīn yōu  dé yǒu shāng  yí qīn xiū

 身有伤  贻亲忧  德有伤  贻亲羞

 qīn ài wǒ  xiào hé nán  qīn zēng wǒ  xiào fāng xián

 亲爱我  孝何难  亲憎我  孝方贤

 qīn yǒu guò  jiàn shǐ gēng  yí wú sè  róu wú shēng

 亲有过  谏使更  怡吾色  柔吾声

 jiàn bú rù  yuè fù jiàn  hào qì suí  tà wú yuàn

 谏不入  悦复谏  号泣随  挞无怨

 qīn yǒu jí  yào xiān cháng  zhòu yè shì  bù lí chuáng

 亲有疾  药先尝  昼夜侍  不离床

 sāng sān nián  cháng bēi yè  jū chù biàn  jiǔ ròu jué

 丧三年  常悲咽  居处变  酒肉绝

 sāng jìn lǐ  jì jìn chéng  shì sǐ zhě  rú shì shēng

 丧尽礼  祭尽诚  事死者  如事生

 chū zé tì

 出则弟

 xiōng dào yǒu  dì dào gōng  xiōng dì mù  xiào zài zhōng

 兄道友  弟道恭  兄弟睦  孝在中

 cái wù qīng  yuàn hé shēng  yán yǔ rěn  fèn zì mǐn

 财物轻  怨何生  言语忍  忿自泯

 huò yǐn shí  huò zuò zǒu  zhǎng zhě xiān  yòu zhě hòu

 或饮食  或坐走  长者先  幼者后

 zhǎng hū rén  jí dài jiào  rén bù zài  jǐ jí dào

 长呼人  即代叫  人不在  已即到

 chēng zūn zhǎng  wù hū míng  duì zūn zhǎng  wù xiàn néng

 称尊长  勿呼名  对尊长  勿见能

 lù yù zhǎng  jí qū yī  zhǎng wú yán  tuì gōng lì

 路遇长  疾趋揖  长无言  退恭立

 qí xià mǎ  chéng xià jū  guò yóu dài  bǎi bù yú

 骑下马  乘下车  过犹待  百步余

 zhǎng zhě lì  yòu wù zuò  zhǎng zhě zuò  mìng nǎi zuò

 长者立  幼勿坐  长者坐  命乃坐

 zūn zhǎng qián  shēng yào dī  dī bù wén  què fēi yí

 尊长前  声要低  低不闻  却非宜

 jìn bì qū  tuì bì chí  wèn qǐ duì  shì wù yí

 进必趋  退必迟  问起对  视勿移

 shì zhū fù  rú shì fù  shì zhū xiōng  rú shì xiōng

 事诸父  如事父  事诸兄  如事兄

 jǐn

 谨

 zhāo qǐ zǎo  yè mián chí  lǎo yì zhì  xī cǐ shí

 朝起早  夜眠迟  老易至  惜此时

 chén bì guàn  jiān shù kǒu  biàn niào huí  zhé jìng shǒu

 晨必盥  兼漱口  便溺回  辄净手

 guān bì zhèng  niǔ bì jié  wà yǔ lǚ  jù jǐn qiè

 冠必正  纽必结  袜与履  俱紧切

 zhì guān fú  yǒu dìng wèi  wù luàn dùn  zhì wū huì

 置冠服  有定位  勿乱顿  致污秽

 yī guì jié  bú guì huá  shàng xún fèn  xià chèn jiā

 衣贵洁  不贵华  上循分  下称家

 duì yǐn shí  wù jiǎn zé  shí shì kě  wù guò zé

 对饮食  勿拣择  食适可  勿过则

 nián fāng shào  wù yǐn jiǔ  yǐn jiǔ zuì  zuì wéi chǒu

 年方少  勿饮酒  饮酒醉  最为丑

 bù cōng róng  lì duān zhèng  yī shēn yuán  bài gōng jìng

 步从容  立端正  揖深圆  拜恭敬

 wù jiàn yù  wù bǒ yǐ  wù jī jù  wù yáo bì

 勿践阈  勿跛倚  勿箕踞  勿摇髀

 huǎn jiē lián  wù yǒu shēng  kuān zhuǎn wān  wù chù léng

 缓揭帘  勿有声  宽转弯  勿触棱

 zhí xū qì  rú zhí yíng  rù xū shì  rú yǒu rén

 执虚器  如执盈  入虚室  如有人

 shì wù máng  máng duō cuò  wù wèi nán  wù qīng lüè

 事勿忙  忙多错  勿畏难  勿轻略

 dòu nào chǎng  jué wù jìn  xié pì shì  jué wù wèn

 斗闹场  绝勿近  邪僻事  绝勿问

 jiāng rù mén  wèn shú cún  jiāng shàng táng  shēng bì yáng

 将入门  问孰存  将上堂  声必扬

 rén wèn shuí  duì yǐ míng  wú yǔ wǒ  bù fēn míng

 人问谁  对以名  吾与我  不分明

 yòng rén wù  xū míng qiú  tǎng bù wèn  jí wéi tōu

 用人物  须明求  倘不问  即为偷

 jiè rén wù  jí shí huán  hòu yǒu jí  jiè bù nán

 借人物  及时还  后有急  借不难

 xìn

 信

 fán chū yán  xìn wéi xiān  zhà yǔ wàng  xī kě yān

 凡出言  信为先  诈与妄  奚可焉

 huà shuō duō  bù rú shǎo  wéi qí shì  wù nìng qiǎo

 话说多  不如少  惟其是  勿佞巧

 jiān qiǎo yǔ  huì wū cí  shì jǐng qì  qiè jiè zhī

 奸巧语  秽污词  市井气  切戒之

 jiàn wèi zhēn  wù qīng yán  zhī wèi dì  wù qīng chuán

 见未真  勿轻言  知未的  勿轻传

 shì fēi yí  wù qīng nuò  gǒu qīng nuò  jìn tuì cuò

 事非宜  勿轻诺  苟轻诺  进退错

 fán dào zì  zhòng qiě shū  wù jí jí  wù mó hū

 凡道字  重且舒  勿急疾  勿模糊

 bǐ shuō cháng  cǐ shuō duǎn  bù guān jǐ  mò xián guǎn

 彼说长  此说短  不关己  莫闲管

 jiàn rén shàn  jí sī qí  zòng qù yuǎn  yǐ jiàn jī

 见人善  即思齐  纵去远  以渐跻

 jiàn rén è  jí nèi xǐng  yǒu zé gǎi  wú jiā jǐng

 见人恶  即内省  有则改  无加警

 wéi dé xué  wéi cái yì  bù rú rén  dāng zì lì

 唯德学  唯才艺  不如人  当自砺

 ruò yī fú  ruò yǐn shí  bù rú rén  wù shēng qī

 若衣服  若饮食  不如人  勿生戚

 wén guò nù  wén yù lè  sǔn yǒu lái  yì yǒu què

 闻过怒  闻誉乐  损友来  益友却

 wén yù kǒng  wén guò xīn  zhí liàng shì  jiàn xiāng qīn

 闻誉恐  闻过欣  直谅士  渐相亲

 wú xīn fēi  míng wéi cuò  yǒu xīn fēi  míng wéi è

 无心非  名为错  有心非  名为恶

 guò néng gǎi  guī yú wú  tǎng yǎn shì  zēng yì gū

 过能改  归于无  倘掩饰  增一辜

 fàn ài zhòng

 泛爱众

 fán shì rén  jiē xū ài  tiān tóng fù  dì tóng zài

 凡是人  皆须爱  天同覆  地同载

 xìng gāo zhě  míng zì gāo  rén suǒ zhòng  fēi mào gāo

 行高者  名自高  人所重  非貌高

 cái dà zhě  wàng zì dà  rén suǒ fú  fēi yán dà

 才大者  望自大  人所服  非言大

 yǐ yǒu néng  wù zì sī  rén suǒ néng  wù qīng zī

 己有能  勿自私  人所能  勿轻訾

 wù chǎn fù  wù jiāo pín  wù yàn gù  wù xǐ xīn

 勿谄富  勿骄贫  勿厌故  勿喜新

 rén bù xián  wù shì jiǎo  rén bù ān  wù huà rǎo

 人不闲  勿事搅  人不安  勿话扰

 rén yǒu duǎn  qiè mò jiē  rén yǒu sī  qiè mò shuō

 人有短  切莫揭  人有私  切莫说

 dào rén shàn  jí shì shàn  rén zhī zhī  yù sī miǎn

 道人善  即是善  人知之  愈思勉

 yáng rén è  jì shì è  jí zhī shèn  huò qiě zuò

 扬人恶  即是恶  疾之甚  祸且作

 shàn xiāng quàn  dé jiē jiàn  guò bù guī  dào liǎng kuī

 善相劝  德皆建  过不规  道两亏

 fán qǔ yǔ  guì fēn xiǎo  yǔ yí duō  qǔ yí shǎo

 凡取与  贵分晓  与宜多  取宜少

 jiāng jiā rén  xiān wèn jǐ  jǐ bú yù  jí sù yǐ

 将加人  先问己  己不欲  即速已

 ēn yù bào  yuàn yù wàng  bào yuàn duǎn  bào ēn cháng

 恩欲报  怨欲忘  抱怨短  报恩长

 dài bì pú  shēn guì duān  suī guì duān  cí ér kuān

 待婢仆  身贵端  虽贵端  慈而宽

 shì fú rén  xīn bù rán  lǐ fú rén  fāng wú yán

 势服人  心不然  理服人  方无言

 qīn rén

 亲仁

 tóng shì rén  lèi bù qí  liú sú zhòng  rén zhě xī

 同是人  类不齐  流俗众  仁者希

 guǒ rén zhě  rén duō wèi  yán bú huì  sè bú mèi

 果仁者  人多畏  言不讳  色不媚

 néng qīn rén  wú xiàn hǎo  dé rì jìn  guò rì shǎo

 能亲仁  无限好  德日进  过日少

 bù qīn rén  wú xiàn hài  xiǎo rén jìn  bǎi shì huài

 不亲仁  无限害  小人进  百事坏

 yú lì xué wén

 余力学文

 bú lì xíng  dàn xué wén  zhǎng fú huá  chéng hé rén

 不力行  但学文  长浮华  成何人

 dàn lì xíng  bù xué wén  rèn jǐ jiàn  mèi lǐ zhēn

 但力行  不学文  任己见  昧理真

 dú shū fǎ  yǒu sān dào  xīn yǎn kǒu  xìn jiē yào

 读书法  有三到  心眼口  信皆要

 fāng dú cǐ  wù mù bǐ  cǐ wèi zhōng  bǐ wù qǐ

 方读此  勿慕彼  此未终  彼勿起

 kuān wéi xiàn  jǐn yòng gōng  gōng fū dào  zhì sè tōng

 宽为限  紧用功  工夫到  滞塞通

 xīn yǒu yí  suí zhá jì  jiù rén wèn  qiú què yì

 心有疑  随札记  就人问  求确义

 fáng shì qīng  qiáng bì jìng  jī àn jié  bǐ yàn zhèng

 房室清  墙壁净  几案洁  笔砚正

 mò mó piān  xīn bù duān  zì bú jìng  xīn xiān bìng

 墨磨偏  心不端  字不敬  心先病

 liè diǎn jí  yǒu dìng chù  dú kàn bì  huán yuán chù

 列典籍  有定处  读看毕  还原处

 suī yǒu jí  juàn shù qí  yǒu quē huài  jiù bǔ zhī

 虽有急  卷束齐  有缺坏  就补之

 fēi shèng shū  bǐng wù shì  bì cōng míng  huài xīn zhì

 非圣书  屏勿视  敝聪明  坏心志

 wù zì bào  wù zì qì  shèng yǔ xián  kě xún zhì

 勿自暴  勿自弃  圣与贤  可驯致

 部分读音注释:

 ◇「首孝弟 次谨信」:「弟」读音tì,通「悌」;

 ◇「出必告 反必面」:「告」读音ɡù为古音,今音ɡào;

 ◇「对尊长 勿见能」:「见」读音xiàn,通「现」;

 ◇「骑下马 乘下车」:「车」读音jū为古音,今音chē;

 ◇「老易至 惜此时」:「惜」读音xī,另有读音xí;

 ◇「便溺回 辄净手」:「溺」读音niào,通「尿」,指小便;

 ◇「上循分 下称家」:「分」读音fèn,指身份;「称」读音chèn,意为相称;

 ◇「勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀」:「阈」读音yù第四声,意为门槛;「跛倚」读音bǒ yǐ,「跛」是指一只脚斜站着;「跛倚」是指身子歪曲斜倚;「箕踞」读音jī jù,是指坐着时双脚展开像簸箕或是虎踞的样子;「摇髀」,是指抖腿或摇臀,「髀」读音bì,指大腿;

 ◇「人问谁 对以名」:「谁」读音shuí,另有读音shéi;

 ◇「知未的 勿轻传」:「的」读音dì第四声,意为真实、确实;

 ◇「勿急疾 勿模糊」:「糊」hū ,另有读音hú、hu;

 ◇「纵去远 以渐跻」:「跻」读音jī,意为上升;

 ◇「行高者 名自高」:「行」读音为xìnɡ第四声,意为德行;

 ◇「人所能 勿轻訾」:「訾」读音为zī第一声,意为口毁;

 ◇「非圣书 屏勿视」:「屏」读音bǐnɡ,通「摒」,意为放弃,除去;

 ◇「圣与贤 可驯致」:「驯」读音xún第二声,意为逐渐。

本文链接: www.diyifanwen.com/tool/dizigui/141923485034212.html
下页更精彩12345下一页
 • 弟子规全文注音 相关内容:
 • 弟子规读后感500字10篇
 • 弟子规读后感500字(1) 《弟子规》是清朝康熙时山西绛州人李毓秀所作。全书以《论语·学而》中的“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁。行有余力,则以学文”开篇,以三字韵语的文字形式,教人应该怎样待人处世。

 • 弟子规读后感600字10篇
 • 弟子规读后感600字(一) 《弟子规》,它是中国旧时的蒙学课本,相传是清朝李毓秀所着。它主要记载了圣人对学生的训示。让我们体会先人智慧的同时,不仅可以了解古文化知识,还教育我们如何孝敬父母、如何礼貌待人、如何为人处事…… 这本...

 • 弟子规解释
 • 总叙1、弟子规 圣人训 首孝悌 次谨信【解释】弟子规,是圣人的教诲。首先要孝敬父母、友爱兄弟姊妹,其次要谨言慎行、讲求信用。2、泛爱众 而亲仁 有余力 则学文【解释】博爱大众,亲近有仁德的人。 有多余的时间和精力,学习有益的学问。

 • 弟子规全文注音
 • zǒng xù总叙dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn弟子规 圣人训 首孝弟 次谨信fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén泛爱众 而亲仁 有余力 则学文rù zé xiào入则孝fù mǔ hū yìng...

 • 弟子规全文
 • 弟子规总叙弟子规圣人训首孝弟次谨信泛爱众而亲仁有余力则学文入则孝父母呼应勿缓父母命行勿懒父母教须敬听父母责须顺承冬则温夏则凊晨则省昏则定出必告反必面居有常业无变事虽小勿擅为苟擅为子道亏物虽小勿私藏苟私藏亲心伤亲所好力为具...

 • 查看更多>>

  弟子规

【弟子规】栏目最新